Шаблон от 17.02.2011, Акт службового розслідування [в митній службі України]

     1. Рішення про проведення службового розслідування
______________________________________________________________________________________
                                                                          (наказ Держмитслужби, митного органу) 

     2. Мета службового розслідування
______________________________________________________________________________________
                                                                   (зміст мети проведення службового розслідування) 

    3. Дати початку ____________ та закінчення __________ службового розслідування, його строк _________

     4. Службове розслідування проводилося комісією у складі
______________________________________________________________________________________
                                                                                      (голова комісії, члени комісії) 

     5. Приводи для проведення службового розслідування
______________________________________________________________________________________

     6. Під час службового розслідування установлено

______________________________________________________________________________________
                                               (зазначаються факти й суть звинувачень або підозри, установлені під час
______________________________________________________________________________________
                                    проведення службового розслідування; причини та умови, що призвели до порушення;
______________________________________________________________________________________
                                          вжиті або запропоновані заходи для їх усунення, обставини, що пом'якшують або
______________________________________________________________________________________
                                                     обтяжують відповідальність чи знімають з посадової особи митного
______________________________________________________________________________________
                                                                  органу безпідставні звинувачення або підозру тощо) 

     7. Інформація про особу (осіб), стосовно якої (яких) проводиться службове розслідування
______________________________________________________________________________________

                                                        (посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта,
______________________________________________________________________________________
                 строки служби в митному органі й перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проводиться
______________________________________________________________________________________
                            службове розслідування, застосовані до неї заохочення та дисциплінарні стягнення тощо)
______________________________________________________________________________________

     8. Висновки _________________________________________________________________________
                                                                         (висновки комісії з проведення службового розслідування) 

     9. Пропозиції ________________________________________________________________________
                                                                (запропоновані комісією з проведення службового розслідування
______________________________________________________________________________________

        заходи для усунення виявлених порушень, пропозиції щодо притягнення посадової особи до передбаченої законом
______________________________________________________________________________________
      відповідальності, пропозиції щодо направлення матеріалів до правоохоронних чи інших органів державної влади тощо) 

search.ligazakon.ua

Проведення службового розслідування на підприємстві

Притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності — процедура не з найприємніших. Проте час від часу роботодавцю доводиться розслідувати обставини, за яких працівник вчинив дії, що можуть бути підставою для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Законодавством не визначено порядку проведення службових розслідувань у таких випадках, тому за аналогією пропонуємо скористатись Порядком проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, затвердженим постановою КМУ від 13.06.2000 № 950 (далі — Порядок № 950).

Зразок доповідної записки на працівника

Так, Порядком № 950 передбачено можливість проведення службового розслідування стосовно осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у таких випадках:

 • у разі невиконання або неналежного виконання ними службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну чи моральну шкоду громадянинові, державі, підприємству, установі, організації чи об’єднанню громадян;
 • у разі недодержання ними законодавства про державну службу, службу в органах місцевого самоврядування, антикорупційного законодавства, порушення етики поведінки;
 • на вимогу особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, з метою зняття безпідставних, на її думку, звинувачень або підозри тощо.

Увага!

Власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) має право одноосібно, не створюючи комісію, прийняти рішення про притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності на підставі документів (встановлених фактів), що підтверджують наявність підстав для притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності.

Порядок проведення службового розслідування на підприємстві

У разі прийняття рішення про проведення службового розслідування роботодавець визначає склад комісії з проведення службового розслідування (голову та членів комісії), мету і строк проведення службового розслідування.

Склад комісії залежить від структури і штату організації, характеру порушення трудової дисципліни. Зазвичай комісію формують у складі не менш як трьох осіб. Комісію очолює керівник кадрової служби або керівник служби безпеки. До складу комісії включають безпосереднього керівника працівника, працівника кадрової служби, юрисконсульта та представника профспілки.

Членам комісії надається право:

 • отримувати від працівників усні та письмові пояснення;
 • ознайомлюватися і вивчати документи, знімати з них копії та долучати їх до матеріалів службового розслідування;
 • вести протокол засідання комісії.

У разі відмови працівника, стосовно якого проводять службове розслідування, надати пояснення члени комісії складають відповідний акт.

За результатами службового розслідування члени комісії складають акт, у якому зазначають:

 • факти і суть звинувачень, які стали підставою для проведення службового розслідування щодо працівника;
 • висновки службового розслідування, обставини, що пом’якшують або обтяжують відповідальність, причини та умови, що призвели до порушення, вжиті або запропоновані заходи для їх усунення чи обставини, що знімають з працівника безпідставні звинувачення або підозру.

Члени комісії підписують акт службового розслідування та подають на розгляд роботодавцю.

Застосування дисциплінарного стягнення за результатами проведення службового розслідування

За результатами службового розслідування за наявності провини працівника роботодавець у строки, встановлені статтею 148 Кодексу законів про працю України (КЗпП), приймає рішення про притягнення працівника до одного з видів дисциплінарного стягнення: оголошення догани або звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну може бути передбачено для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення (ст. 147 КЗпП).

Читайте також: Оголошення догани працівникові, направленому у відрядження

Увага!

Відповідно до статті 149 КЗпП до застосування дисциплінарного стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмові пояснення. За кожне порушення трудової дисципліни може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення.

При обранні виду стягнення роботодавець повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено проступок, і попередню роботу працівника.

Увага!

Дисциплінарне стягнення застосовується роботодавцем безпосередньо за виявленням проступку, але не пізніше одного місяця з дня його виявлення, не рахуючи часу звільнення працівника від роботи у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю або перебування його у відпустці.

Вам стане у пригоді: Зразок наказу про зняття догани з працівника

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніше шести місяців з дня вчинення проступку (ст. 148 КЗпП).

www.kadrovik01.com.ua

Як скласти акт службового розслідування |ЯкПросто


 

Акт — це підсумковий документ роботи комісії при проведенні службового розслідування, що підтверджує встановлені факти або події. Складається він на підставі матеріалів справи і підписується всіма членами комісії.Інструкція

 1. Складайте акт службового розслідування на фірмовому бланку компанії. Вгорі посередині листа має бути зазначено назву підприємства. Потім нижче поставте дату складання документа і надайте номер. Також необхідно написати місто, в якому знаходиться підприємство.
 2. Документ повинен бути затверджений директором. Поставте гриф затвердження, який складається зі слова «Затверджую», назви організації, посади керівника (генеральний директор або директор) і його прізвища, імені, по батькові.
 3. Нижче посередині документа напишіть його назву «Акт про проведення службового розслідування». Потім напишіть, на підставі якого документа складається акт. Зазвичай це наказ керівника компанії. Вкажіть його номер і дату підписання.
 4. Перерахуйте всіх членів комісії, вказавши їхні прізвища, імена, по батькові та посада кожного з присутніх при складанні документа.
 5. Викладіть суть справи. У першу чергу напишіть на підставі яких документів складається акт. Це можуть бути результати досліджень, експертиз, опитувань свідків. Потім перерахуйте поставлені завдання, які необхідно було виконати членам комісії. В основній частині викладіть суть і характер виконаної роботи, факти, які вдалося встановити в ході розслідування, зроблені висновки та пропозиції.
 6. Напишіть, у скількох примірника складений акт і куди буде спрямований кожен з них. Зазвичай документ складається у трьох примірниках. Один — підшивається до справи, другий — залишається у керівника організації, третій — направляється у вищестоящу організацію.
 7. Перерахуйте всі документи, які повинні бути включені до акта. Це можуть бути заяви, пояснювальні записки, документи бухгалтерської та фінансової звітності, специфікації, договори.
 8. Підписати документ повинні всі члени комісії та присутні.

yak-prosto.com

Стаття 71. Проведення службового розслідування

1. З метою визначення наявності вини, характеру і тяжкості дисциплінарного проступку може проводитися службове розслідування.

У разі невиконання або неналежного виконання посадових обов’язків державним службовцем, перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або заподіяло значну матеріальну шкоду фізичній чи юридичній особі, державі або територіальній громаді, службове розслідування проводиться обов’язково.

2. Службове розслідування стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорії "А", проводиться центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, а стосовно державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В", - дисциплінарною комісією у державному органі.

3. Тривалість службового розслідування не може перевищувати один місяць. За потреби зазначений строк може бути продовжений суб’єктом призначення, але не більш як до двох місяців.

4. До участі у проведенні службового розслідування суб’єктом призначення за поданням дисциплінарної комісії, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, можуть залучатися відповідні фахівці.

5. До участі у проведенні службового розслідування не можуть залучатися посадові особи державного органу, особисто заінтересовані у його результатах та прямо підпорядковані особі, стосовно якої проводиться службове розслідування.

6. Особи, які проводять службове розслідування, несуть персональну відповідальність за неповноту і необ’єктивність його висновків та за розголошення інформації щодо службового розслідування.

7. Особи, які проводять службове розслідування, мають право: одержувати пояснення від державного службовця, стосовно якого проводиться службове розслідування, та від інших осіб щодо обставин справи; одержувати у підрозділах державного органу чи за запитом в інших органах необхідні документи або їх копії та долучати до матеріалів справи; одержувати консультації відповідних спеціалістів з питань, що стосуються службового розслідування.

8. Державний службовець, стосовно якого проводиться службове розслідування, має право:

1) надавати пояснення, а також відповідні документи та матеріали щодо обставин, які досліджуються;

2) порушувати клопотання про одержання і залучення до матеріалів нових документів, одержання додаткових пояснень осіб, які причетні до справи;

3) бути присутнім під час виконання відповідних заходів;

4) подавати в установленому порядку скарги на дії осіб, які проводять службове розслідування.

9. За результатами службового розслідування складається висновок про наявність чи відсутність у діях державного службовця дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Висновок, складений за результатами проведеного службового розслідування центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері державної служби, передається Комісії.

10. У разі якщо службове розслідування стосується інформації з обмеженим доступом, розслідування проводиться з урахуванням положень законів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію" за відповідними правилами діловодства.

protocol.ua

Шаблон от 30.12.2017, Акт службового розслідування за фактом втрати корабля (судна)

Комісія, призначена наказом _____________________________________________________________
                                                                                                                                       (посада)

від "___" ____________ 20__ року N _________, у складі голови комісії __________________________
______________________________________________________________________________________,
                                                                     (посада, військове звання, прізвище та ініціали)

її членів: _______________________________________________________________________________
                                                                          (посади, військові звання, прізвища та ініціали)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,

за фактом втрати _______________________________________________________________________
                                                                                                           (назва корабля (судна))

встановила, що корабель (судно) __________________________________________________________
                                                                                                                                  (назва, проект, серія)

рік побудови __________, заводський номер ______________, завод-будівник ___________________,

втрачено внаслідок _____________________________________________________________________
                                                                   (стисло про обставини, що призвели до втрати корабля (судна))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.

На час втрати на кораблі (судні) були встановлені озброєння, техніка та майно:

головна енергетична установка, головні механізми __________________________________________
                                                                                                         (кількість, технічний стан)

допоміжні механізми ___________________________________________________________________
                           (кількість, технічний стан)

навігаційно-штурманське озброєння _______________________________________________________
                                                               (кількість, технічний стан)

ракетно-артилерійське озброєння _________________________________________________________
                                                                 (кількість, технічний стан)

торпедне, протичовнове озброєння _______________________________________________________
                                                                            (кількість, технічний стан)

мінно-тральне озброєння ________________________________________________________________
                             (кількість, технічний стан)

засоби зв'язку __________________________________________________________________________
(кількість, технічний стан)

радіотехнічне озброєння _________________________________________________________________
                       (кількість, технічний стан)

хімічне озброєння ______________________________________________________________________
                  (кількість, технічний стан)

авіаційне озброєння ____________________________________________________________________
                       (кількість, технічний стан)

інші матеріально-технічні засоби ________________________________________________________
                                     (кількість, технічний стан)

Висновки і пропозиції ___________________________________________________________________
(пропозиції щодо виключення із складу Військово-
______________________________________________________________________________________
Морських Сил втраченого корабля (судна))
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Голова комісії __________________________________________________________________________
        (посада, військове звання, підпис, прізвище та ініціали)

Члени комісії: __________________________________________________________________________
           (посади, військові звання, підписи, прізвища та ініціали)
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

"___" ____________ 20__ року

search.ligazakon.ua

Акт служебного расследования инцидента и нарушения во время поездной и маневровой работы [на железнодорожном транспорте]

3.1. Характеристика місця інциденту /порушення*:

число головних колій _____; підйом, спуск _____________ ‰; площадка довжиною ______ м; крива радіусом _____ м; пряма довжиною ____ м; виїмка глибиною _____ м; насип висотою ____ м; засоби сигналізації та зв'язку _______________________________________
                                                                        (напівавтоблокування, електрожезлова система)

3.2. Погодні умови*: світло, темно, ясно, туман, снігопад, хуртовина, дощ, ожеледь, видимість _____ м, вітер _________ м/хв, температура повітря ___________ °C.

3.3. Результати огляду колії (зазначити технічний стан колії та виявлені відхилення від норм) _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.4. Результати огляду рухомого складу (зазначити стан і виявлені відхилення від вимог нормативного утримання) ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.5. Установлена та фактична швидкість руху поїзда (маневрового состава) (зазначити, яким чином визначено фактичну швидкість) __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

3.6. Чи правильно сформовано склад поїзда (маневрового состава) (зазначити, які допущено порушення, якщо такі є) ________________________________________________________________

3.7. Чи проводилося випробування автогальм, яке саме, коли, де і ким
_____________________________________________________________________________________

3.8. Ким і які подавалися сигнали ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

4. Відбудовні засоби 

search.ligazakon.ua

Уряд удосконалив порядок проведення службового розслідування

Уряд прийняв постанову від 13 вересня 2017 р. № 691 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 червня 2000 р. № 950».

Прийнятою постановою передбачено поширити його дію, зокрема в частині корупційного правопорушення, на осіб, які для цілей Закону України "Про запобігання корупції" прирівнюються до осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в частині проведення службового розслідування з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушенням чи невиконання вимог Закону України "Про запобігання корупції" в інший спосіб.

Згідно з цим Порядком, службове розслідування може бути проведено:

    в разі невиконання або неналежного виконання чиновниками службових обов'язків або перевищення повноважень, що призвело до людських жертв або матеріальних збитків;

    в разі недотримання посадовими особами законодавства;

    на вимогу уповноваженої особи, з метою зняття безпідставних звинувачень;

    з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного правопорушення.

За анонімним повідомленням, заявами і скаргами службове розслідування не проводиться, крім випадків, коли анонімне повідомлення містить дані, які можна перевірити.

Рішення про проведення службового розслідування приймається керівником органу. Рішенням визначаються голова комісії, інші члени комісії, предмет і дата початку та закінчення службового розслідування. Термін службового розслідування не може перевищувати двох місяців.

Якщо рішення приймається по приписи Національного агентства, керівник органу зобов'язаний повідомити про таке рішення Національному агентству протягом десяти робочих днів з дня надходження приписи.

До проведення розслідування можуть залучатися вчені, працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій.

Службове розслідування проводиться з відстороненням особи, щодо якої проводиться службове розслідування. У разі припинення провадження у справі особі відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з відстороненням.

Членам комісії надається право:

    отримувати від осіб усні або письмові пояснення, консультації фахівців з питань службового розслідування;

    знайомитися і вивчати з виїздом на місце відповідні документи;

    отримувати і збирати відповідно до законодавства інформацію, пов'язану зі службовим розслідуванням на підставі запиту керівника органу;

    використовувати за погодженням з особами, які опитуються, аудіозасоби з метою фіксації їх показань;

    вести протокол засідання комісії.

У разі відмови особи, щодо якої проводиться службове розслідування, надати пояснення члени комісії складають відповідний акт.

Особа, щодо якої проводиться службове розслідування, має право:

    отримувати інформацію про підстави проведення такого розслідування;

    надавати усні або письмові пояснення;

    звертатися з клопотанням про опитування інших осіб і залучення додаткових документів;

    подавати в письмовій формі зауваження щодо проведення службового розслідування;

    звертатися до керівника органу з клопотанням про виведення зі складу комісії осіб, у яких є конфлікт інтересів.

За результатами розслідування комісія складає акт, в якому зазначаються:

    факти, які стали підставою для проведення службового розслідування, посада, прізвище, ім'я та по батькові, рік народження, освіта, термін перебування на займаній посаді особи, стосовно якої проведено службове розслідування;

    заяви, клопотання, пояснення і зауваження;

    висновки службового розслідування, обставини, причини і умови, які призвели до порушення, безпідставні звинувачення або підозри;

    обгрунтовані пропозиції щодо усунення виявлених порушень.

У разі прийняття рішення про притягнення особи до відповідальності комісія пропонує вид дисциплінарного стягнення з урахуванням ступеня тяжкості вчиненого проступку і заподіяної шкоди.

У разі виявлення корупційного правопорушення комісія подає керівнику органу пропозицію про направлення акта службового розслідування в спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції.

Про дату і місце ознайомлення з актом службового розслідування повідомляється за день до ознайомлення з вказаним актом. Під час ознайомлення з актом особа може висловити свої зауваження, які додаються до акта. У разі відмови особи підписати акт члени комісії складають відповідний акт, який додається до акту службового розслідування.

У разі, якщо рішення про проведення службового розслідування було прийнято на виконання розпорядження Національного агентства посадова особа, якій він адресований, інформує Національне агентство щодо висновків комісії про причини, які призвели до скоєння корупційного правопорушення.

За результатами розслідування особа, може бути притягнуто до відповідальності відповідно до законодавства. Рішення може бути оскаржене відповідно до законодавства.

 

uteka.ua